Bolzano - accommodation

Noclegi  - Hotel Alpi
Hotel Alpi
39 0471 970535